آقای محمد رضا موساییواحد فروش

سمت : رییس هیئت مدیره

کاردانی برق الکتروتکنیک

سابقه ی ۳۰ سال حضور در شرکت توانیر

سابقه ی ۵ سال حضور در هیات مدیره ی شرکت های تابلوسازی معادل

آقای محمد اسکندریواحد فروش

سمت : نایب رییس هیئت مدیره

کاردانی برق الکترو تکنیک

سابقه ی ۱۰ سال تولید و مونتاژ تابلو های برق

مهندس محسن رجبیطراحی و مهندسی

سمت : مدیر عامل

کارشناسی برق الکترو تکنیک

سابقه ی ۱۵ سال تولید و مونتاژ تابلو های برق

مدرک پایه ۲ نظام مهندسی استان تهران